هتل نام و نام خانوادگی سرپرست تاریخ ورود تاریخ خروج تعداد همراهان محل اعزام شهر کد وضعیت
هتل چلندر ایرج قنوتی ۹۷-۰۵-۱۴ ۹۷-۰۵-۱۷ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست بازنشسته فعال
هتل چلندر حسین قاسمی ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست بازنشسته فعال
هتل گاجره دیزین محمدرضا رویگری ۱۳۹۷-۰۳-۱۴ ۱۳۹۷-۰۳-۱۶ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست بازنشسته فعال
هتل گاجره دیزین مریم طالبی پور ۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست زغال سنگ کرمان کد پرسنلی:816108 کد کشوری:4750254800 بازنشسته فعال
هتل چلندر محمدیوسف بهزادی فرد ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۱۳۹۷-۰۵-۲۶ ۳ ۲ همراه با همراهی سرپرست کد پرسنلی:401421 کد کشوری:2380304500 بازنشسته فعال
هتل چلندر عبدالرسول رحمانی ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۱۳۹۷-۰۵-۲۶ ۵ ۴ همراه با همراهی سرپرست بازنشسته فعال
هتل چلندر ولی اله مرشدزاده بافقی ۱۳۹۷-۰۵-۲۶ ۱۳۹۷-۰۵-۲۹ ۴ ۴ همراه بدون همراهی سرپرست کد پرسنلی:676152 کد کشوری:4763709200 بازنشسته فعال
هتل چلندر علی حیدری راد ۱۳۹۷-۰۵-۲۶ ۱۳۹۷-۰۵-۲۹ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست کد پرسنلی:6593895 کد کشوری:477104000 بازنشسته کنسل
هتل چلندر عبد علی جعفرزاده ۱۳۹۷-۰۵-۲۶ ۱۳۹۷-۰۵-۲۹ ۷ ۶ همراه با همراهی سرپرست کد پرسنلی:82210 کد کشوری:4905738700 بازنشسته فعال
هتل نور مشهد عبداله معظمی خوزانی ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۱۳۹۷-۰۵-۰۴ ۲ ۱ همراه با همراهی سرپرست کد پرسنلی:81116 کد کشوری:4782314800 بازنشسته فعال
هتل نور مشهد مرتضی توکلی گارماسه ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۱۳۹۷-۰۵-۰۴ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست کد پرسنلی:300926 کد کشوری:4708101300 بازنشسته فعال
هتل نور مشهد مریم مهرابی ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۱۳۹۷-۰۵-۰۴ ۴ ۳ همراه با همراهی سرپرست کد پرسنلی:4907060 کد کشوری:4761588802 بازنشسته فعال
خلاصه گزارش میهمان‌ها به شرح ذیل است:
11 سرپرست
38 همراه
0 خردسال
و در مجموع با احتساب هر خردسال به عنوان نیم نفر آمار کلی برابر است با: 49