هتل نام و نام خانوادگی سرپرست تاریخ ورود تاریخ خروج تعداد همراهان محل اعزام شهر کد وضعیت
خلاصه گزارش میهمان‌ها به شرح ذیل است:
0 سرپرست
0 همراه
0 خردسال
و در مجموع با احتساب هر خردسال به عنوان نیم نفر آمار کلی برابر است با: 0